Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodeje (dále jen „Podmínky“)

 

Tyto Podmínky jsou závazné pro zákazníky (dále jen „Kupující“) společnosti Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 2097/10, PSČ 120 00, IČ: 282 01 302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132413 (dále jen „Společnost“; Kupující a Společnost společně dále jen „strany“) a stanoví podmínky pro objednávání a dodávání zboží Společností Kupujícím (dále jen „Zboží“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny objednávky učiněné Kupujícím vůči Společnosti bez ohledu na to, zda takové objednávky na tyto Podmínky výslovně odkazují. Kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami odesláním každé objednávky Společnosti. Tyto Podmínky mají přednost před jakýmikoliv jinými všeobecnými podmínkami, pokud se Společnost a Kupující písemně výslovně nedohodnou jinak nebo pokud písemná smlouva mezi Společností a Kupujícím nestanoví jinak (dále jen „Zvláštní smlouva“). Kupující potvrzuje, že nespoléhal na žádné vyjádření, slib nebo prohlášení učiněné či dané Společností nebo jejím jménem s výjimkou těch, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách nebo písemně a výslovně potvrzeny Společností. Tyto Podmínky nezakládají nabídku prodeje. Žádné cenové nabídky, nezávazné nabídky, reklamní materiály, katalogy ani podobné dokumenty nejsou pro Společnost závazné. 

 

 • CENY A DOSTUPNOST

 

   1. Pro objednávky Kupujícího se vždy uplatní ceny uvedené v ceníku Společnosti platném a účinném ke dni doručení příslušné objednávky Kupujícího Společnosti. Ceny uvedené v aktuálním ceníku Společnosti jsou bez DPH. Společnost je oprávněna jednostranně změnit ceník a takovou skutečnost oznámí (písemně nebo e-mailem) Kupujícímu. Nový ceník bude účinný pro stávající Kupující a pro jejich objednávky doručené po 14. dni od doručení oznámení Společnosti o změně ceníku pokud „Zvláčtní smlouva“ nestanoví jinak. Pro nové a jednorázové zákazníky je rozhodný aktuální ceník poskytnutý jim Společností společně s těmito podmínkami. Kupující je povinen se před zadáním objednávky seznámit s aktuálním ceníkem Společnosti, případně si jej vyžádat.
   2. Clo a daně budou účtovány v sazbách platných v době expedice Zboží.
   3. Objednávky budou vyřizovány podle dostupnosti, a pokud poptávka z jakéhokoliv důvodu převýší nabídku, může Společnost svým zákazníkům dodat Zboží v menším množství než požadovaném dle svého výhradního uvážení, a to po upozornění Kupujícího na tuto skutečnost.
   4. V případě, že Kupující zadal objednávku na Zboží určitého ročníku a Společnost nemá k dispozici dostatečné zásoby takového Zboží takového ročníku, aby objednávku vyřídila, vyhrazuje si Společnost právo buď objednávku odmítnout, nebo ji vyřídit pomocí Zboží srovnatelného ročníku a fakturovat Kupujícímu cenu takového náhradního ročníku. Odmítnutí nebo dodání náhradního Zboží Společnost Kupujícímu přiměřeně oznámí.
   5. Společnost může odmítnout přijmout objednávku, a to zejména v případě, že Zboží není dostupné, nebo pokud by v důsledku jejího přijetí Kupující překročil dohodnutý úvěrový limit. 
   6. Příslušná kupní smlouva na základě objednávky je uzavřena tím, že objednávku Společnost Kupujícímu potvrdí, popřípadě tím, že Společnost odešle Zboží Kupujícímu (bez výslovného přijetí objednávky), nejpozději však okamžikem, kdy Kupující Zboží převzal nebo zaplatil cenu Zboží (byť i z části). 

 

 • DODÁVKA

 

   1. V případě, že není uvedeno žádné datum dodávky, bude Zboží dodáno v přiměřené lhůtě po přijetí objednávky Společností, nejpozději však (a) následující pracovní den, pokud je objednávka obdržena a akceptována do 14.00 hod příslušného dne a Společnost do takové doby obdrží i platbu Kupujícího nebo (b) do dvou pracovních dnů po obdržení platby Kupujícího. Společnost dodá Zboží na adresu uvedenou Kupujícím a odsouhlasenou Společností, nebo pokud žádná adresa takto uvedena a odsouhlasena nebyla, do provozovny Společnosti písemně nebo e-mailem oznámené Kupujícímu, nebo na takovou adresu Kupujícího, kterou Společnost Kupujícímu pro dodání písemně nebo e-mailem potvrdí.

 

 • RIZIKO A VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ

 

   1. Riziko škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání Zboží přepravci nebo okamžikem převzetí (což zahrnuje vyzvednutí dodávky Kupujícím nebo jakýmkoliv jeho zástupcem či jinou oprávněnou osobou nebo subjektem jednajícím jeho jménem), podle toho, co nastane dříve, nejpozději však okamžikem, kdy byl Kupující povinen Zboží převzít.
   2. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího teprve poté, co Společnost obdrží úplnou úhradu všech částek splatných v souvislosti s dodáním Zboží. Do doby, než vlastnické právo přejde na Kupujícího, bude Kupující (a) držet a uchovávat Zboží pro Společnost s péčí řádného hospodáře, (b) skladovat Zboží odděleně od jiného zboží Kupujícího nebo jakékoliv třetí strany a řádně Zboží označí jako majetek Společnosti a bude (c) udržovat Zboží v uspokojivém stavu a pojištěné ve prospěch Společnosti na jeho novou hodnotu a proti všem rizikům, zejména proti odcizení, znehodnocení a zničení z jakékoliv příčiny. Doklad o takovém pojištění předloží Kupující na požádání Společnosti.
   3. Kupující může Zboží dále prodat před tím, než na něj přejde vlastnické právo, výhradně za podmínky, že jakýkoliv takový prodej se uskuteční v rámci běžné obchodní činnosti Kupujícího nejméně za hodnotu ve výši ceny Zboží s tím, že veškeré příjmy z takového prodeje budou ihned použity na zaplacení kupní ceny za takové Zboží Společnosti.
   4. Kupující souhlasí s tím, že v případě prodlení s úhradou splatné platby za Zboží v držení Kupujícího bude zástupce Společnosti oprávněn vstoupit do jakýchkoliv prostor, kde se Zboží nachází, a vzít si je nazpět, k čemuž jí Kupující poskytne veškerou potřebnou součinnost.

 

 • PRODEJ NEBO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

   1. Zboží není dodáváno Kupujícímu s tím, že neprodané Zboží může být vráceno, a tudíž jej poté, co byla provedena dodávka, již nelze vrátit, pokud se k tomu Společnost výslovně písemně nezavázala nebo pokud se tak nestane podle článku 6 těchto Podmínek.
  1. SKLADOVÁNÍ A VYSTAVENÍ ZBOŽÍ

   1. Kupující souhlasí s tím, že bude skladovat a případně vystavovat Zboží za podmínek nezbytných k zachování kvality Zboží a jeho vnějšího vzhledu.
   2. Společnost nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo škodu vzniklou Kupujícímu v případě, že Kupující nedodrží své povinnosti podle tohoto článku.
  2. DODRŽENÍ OBJEDNÁVKY A REKLAMACE

   1. Nároky z vad Zboží se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
   2. Při dodání Zboží je Kupující povinen okamžitě, tj. při převzetí Zboží, zkontrolovat stav Zboží a zda jeho množství odpovídá údaji v dodacím listu, nejpozději je však povinen provést kontrolu do 48 hodin po dodání Zboží. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí v popisu Zboží, chybějícího Zboží nebo fyzického poškození Zboží nenese Společnost vůči Kupujícímu žádnou odpovědnost, pokud Kupující jakékoliv takové nesrovnalosti, chybějící Zboží nebo škodu nezaznamená do dodacího listu nebo je podrobně neuvede v e-mailu zaslaném Společnosti do 7 dnů po skončení lhůty k prohlídce Zboží. Jakékoliv fyzicky poškozené Zboží si Kupující musí ponechat, aby Společnost mohla do 7 dnů od doručení reklamace provést jeho prohlídku.
   3. Reklamace týkající se jakýchkoliv záležitostí uvedených v článku 1.1 je nutné uplatnit u Společnosti písemně do 7 dnů počínaje následujícím dnem po skončení lhůty k prohlídce Zboží dle článku 1.1.
   4. V případě, že Kupující uplatní reklamaci v souvislosti s kvalitou Zboží, například u láhve vína opatřené zátkou, bude Společnost povinna poskytnout Kupujícímu náhradu pouze v případě, že jsou Společnosti vráceny nejméně 2/3 obsahu láhve a původní zátka, a to do 7 dnů od okamžiku, kdy Kupující problém s kvalitou zjistí, nejpozději však do 7 dnů ode dne skončení lhůty k prohlídce Zboží dle článku 1.1. 

 

 • ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 

   1. Společnost neodpovídá za způsobený úraz nebo hmotnou škodu s výjimkou odpovědnosti stanovené příslušným evropským a vnitrostátním právem. Pokud taková odpovědnost vznikne, bude Společnost odpovědná pouze za úraz či škodu vyplývající z obvyklého nakládání se Zbožím.
   2. Odpovědnost Společnosti za jakékoliv škody vzniklé Kupujícímu porušením povinnosti dle těchto Podmínek, kterékoli Zvláštní smlouvy nebo dle zákonných ustanovení v souvislosti s těmito Podmínkami či kteroukoli Zvláštní smlouvou ze strany Společnosti je v míře povolené právními předpisy omezena a v žádném případě taková odpovědnost za škodu nepřekročí 50% částky zaplacené Kupujícím za Zboží na základě Zvláštní smlouvy podle příslušné objednávky. Společnost odpovídá vždy pouze za skutečnou škodu, avšak nikoli za ušlý zisk. Toto omezení odpovědnosti se však netýká škody způsobené úmyslně.
   3. Kupující souhlasí, že ustanovení tohoto článku 7 zůstanou v platnosti i po ukončení účinnosti těchto Podmínek a/nebo příslušné Zvláštní smlouvy v souladu s jejich ustanoveními.

 

 • VYŠŠÍ MOC

 

   1. Případ mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Společnosti (dále jen „Vyšší moc“) zahrnuje mimo jiné veškeré případy mimo přiměřenou kontrolu Společnosti, včetně havárie výrobního strojního vybavení, požáru, války, výtržností, občanských nepokojů, místní či celonárodní stávky, ztracené, chybějící či opožděné dodávky od subdodavatelů, špatné úrody, nedostatku pracovních sil a/nebo paliva, omezení obchodu nebo měny, zásahů vlády a podobně. Společnost vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby co nejdříve oznámila Kupujícímu vznik případu Vyšší moci.
   2. Pokud bude plnění závazků Společnosti opožděno nebo mu budou bránit okolnosti přičitatelné Vyšší moci, bude povinnost Společnosti plnit své závazky pozastavena po dobu trvání takových okolností a doba pro takové plnění bude odpovídajícím způsobem prodloužena. Pokud se plnění závazků Společnosti stane v důsledku působení Vyšší moci neekonomickým nebo nemožným, bude příslušná dotčená objednávka Kupujícího zrušena a Společnost a Kupující si vrátí v maximálně dosažitelné míře veškerá plnění poskytnutá do té doby.
   3. Pokud okolnosti, v jejichž důsledku došlo k působení Vyšší moci, budou trvat déle než šest měsíců, Společnost i Kupující mohou příslušnou objednávku zrušit (a to i již přijatou objednávku), aniž by jim vůči druhé straně vznikly jakékoliv závazky (vyjma vrácení již poskytnutého plnění druhé straně).

 

 • PLATBA

 

   1. Platba je splatná (i) před dodáním Zboží bezhotovostně na účet Společnosti nejpozději však do 5 dní od zaslání akceptace objednávky nebo (ii) v případě výslovné dohody mezi Společností a Kupujícím o bezhotovostní platbě, do 14 dnů od data doručení příslušné faktury. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout dodání Zboží a pozastavit další dodávky v případě, že je platba po lhůtě splatnosti. Pokud platba zůstane nezaplacená po dobu 14 dnů, může Společnost od smlouvy odstoupit. Společnost si vyhrazuje právo, že termin splatnosti může být u jednotlivých zákazníků nastavn individuálně.
   2. Pokud nebude platba provedena do data splatnosti, veškeré finanční částky splatné ve prospěch Společnosti v souvislosti s ostatním Zbožím prodaným Společností Kupujícímu se stanou okamžitě splatnými. Pokud nebude platba provedena do data splatnosti, může Společnost použít na zaplacení Zboží jakoukoliv částku zaplacenou Kupujícím v souvislosti s jakoukoliv jinou objednávkou mezi Společností a Kupujícím.
   3. Kupující zaplatí ze všech splatných, avšak dosud nezaplacených částek úrok ve výši sazby Euribor, který začne přirůstat dnem bezprostředně následujícím po datu splatnosti.

 

 • VÝVOZ MIMO EHP

 

   1. Kupující nebude přímo ani nepřímo vyvážet Zboží mimo Evropský hospodářský prostor bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. 

 

 • PREZENTACE A BALENÍ ZBOŽÍ

 

  1. Veškeré balené Zboží zakoupené od Společnosti za účelem:
   1. dalšího prodeje, obchodování či propagačního užití Kupujícím musí být Kupujícím dále prodáno nebo použito pouze ve stavu, který předepisuje Společnost nebo ve kterém je Společnost prodává, zejména veškeré láhve, krabice, označení, pouzdra, zátky a jiné úpravy musí zůstat nedotčeny a nesmí s nimi být manipulováno, nesmějí být žádným způsobem doplňovány, měněny nebo odstraňovány; a
   2. spotřeby v prostorách s udělenou licencí bude prodáváno z krabic nebo v krabicích a ve stavu, v jakém je prodáváno Společností nebo jaké Společnost předepisuje.
  2. Kupující nebude dále prodávat Zboží ani jiné produkty Společnosti, ať již zakoupené od Společnosti či nikoliv, pokud bude čárový kód na láhvi odstraněn či poškozen nebo bude jinak učiněn nečitelným, ať již v důsledku činnosti Kupujícího nebo jakékoliv jiné osoby.

 

 • DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

   1. Společnost těmito Podmínkami a neposkytuje Kupujícímu žádná práva k ochranným známkám, autorským dílům, patentům, užitným a průmyslovým vzorům, obchodní firmě, logům, doménovým jménům a symbolům ani žádným jiným označením užívaných v obchodě, které jsou ve vlastnictví společností ve skupině Moët Hennessy bez ohledu na to, zda jsou registrovány či nikoliv (dále jen „Duševní vlastnictví“).
   2. Kupující se zavazuje, že nezaregistruje ve svůj prospěch ani ve prospěch třetí osoby jako ochrannou známku, doménové jméno, průmyslový vzor či obchodní firmu, ani žádné označení, které by bylo identické, podobné nebo zaměnitelné s Duševním vlastnictvím nebo které by bylo překladem Duševního vlastnictví do jiného jazyka a ani nezprostředkuje a neumožní takovou registraci třetí osobě. 
   3. Kupující není oprávněn používat Duševní vlastnictví bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Kupující nesmí realizovat žádnou činnost, která by mohla poškodit dobré jméno Společnosti či společností ve skupině Moët Hennessy, způsobit neplatnost nebo zánik jejich registrace či žádosti o registraci nebo která by poškodila nebo jinak porušila dobrou pověst Duševního vlastnictví.
   4. Kupující se zavazuje, že neprovede žádné změny v provedení nebo kvalitě Zboží ani v jeho označení.
   5. Kupující se zavazuje, že nebude užívat Duševní vlastnictví na žádných sociálních sítích jinak, než za účelem prodeje Zboží v souladu s těmito Podmínkami a související Smlouvou, a v takovém případě pouze za použití obrázků a vizualizací Zboží, které Společnost na žádost Kupujícímu poskytne.

 

 • ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

 

  1. Kupující a Společnost se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně jednání o Smlouvě, existenci a ustanoveních Smlouvy a Podmínek, závazcích vyplývajících ze Smlouvy a Podmínek a jejich plnění, pokud tyto informace nejsou veřejně přístupné (dále jen "Důvěrné informace"), přičemž toto ustanovení zůstává v platnosti 10 let po ukončení této smlouvy. 
  2. Závazek zachovávat mlčenlivost není porušen pokud:
   1. jedna strana písemně zprostila tohoto závazku druhou stranu,
   2. zveřejnění či zpřístupnění Důvěrné informace je vyžadováno platnými právními předpisy nebo vykonatelným soudním či správním rozhodnutím,
   3. zveřejnění či zpřístupnění Důvěrné informace je nutné pro vymáhání práv z této smlouvy, 
   4. je Důvěrná informace zpřístupněna osobě ovládající stranu, osobě ovládané í stranou, nebo osobě ovládané ovládající osobou strany, za předpokladu, že se závazek zachovávat mlčenlivost bude ve stejném rozsahu vztahovat i na tyto strany,
   5. je Důvěrná informace v nezbytně nutném rozsahu zpřístupněna právním zástupcům, poradcům, bankám či jiným finančním institucím strany, které jsou vázány právními předpisy stanovenou povinností zachovávat mlčenlivost.

 

 • PLATNÉ PRÁVO A PLATNOST PODMÍNEK; VZDÁNÍ SE PRÁVA

 

  1. Tyto Podmínky a vztah mezi Společností a Kupujícím se budou ve všech ohledech řídit a budou vykládány dle českého práva, zejména dle Občanského zákoníku, v platném znění, a podléhají pravomoci soudů České republiky. Jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, které je nebo se dle jakéhokoliv příslušného právního předpisu stane neplatným či nevymahatelným, se považuje za oddělitelné od ostatních ustanovení těchto Podmínek v rozsahu takové neplatnosti či nevymahatelnosti a neovlivní vymahatelnost jakéhokoliv dalšího ustanovení těchto Podmínek.
  2. Platbou faktury a/nebo zadáním jakékoliv další objednávky Kupující potvrzuje, že (i) se s těmito Podmínkami obeznámil a že výslovně přijímá všechna jejich ustanovení ve smyslu § 1753 Občanského zákoníku, (ii) je podnikatelem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti, (iii) ve smluvním vztahu se Společností na základě těchto Podmínek a/nebo kterékoliv Zvláštní smlouvy se nepovažuje za slabší smluvní stranu, (iv) tímto na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, a tudíž nemá právo domáhat se vůči Společnosti obnovení jednání o smlouvě ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku a/nebo zrušení smlouvy soudem ve smyslu § 1766 Občanského zákoníku; vše výše uvedené se vztahuje na tyto Podmínky i na kteroukoliv Zvláštní smlouvu.
  3. Ustanovení §§ 1799 a 1800 Občanského zákoníku se tímto vylučují.
  4. Tyto Podmínky ani žádná smlouva uzavřená na jejich základě nezakládá žádná práva ani povinnosti třetích stran a plnění povinností z takové smlouvy nebude sloužit zájmům jiných osob, než jsou strany.
  5. Pokud se kterákoliv ze stran vzdá práva na uplatnění jakéhokoliv porušení či nedodržení závazku podle kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek druhou stranou, nebude to považováno za vzdání se práva z jakéhokoliv následného porušení či porušení závazku a takové vzdání se v žádném případě nebude mít dopad na vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
  6. Kupující může postoupit svá práva nebo převést povinnosti dle těchto Podmínek a Zvláštní Smlouvy za Společností na jiné osoby pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.
  7. Společnost je oprávněna tyto Podmínky měnit v rozsahu podle svého uvážení a bez omezení s tím, že v každém provedení Podmínek bude uvedeno datum, od kterého je takové provedení účinné. Společnost je povinna Kupujícího upozornit na změnu těchto Podmínek (prostřednictvím emailové zprávy anebo jiným vhodným způsobem) a ten je povinen se seznámit s jejich aktuálním zněním zaslaným v takovém upozornění. Bylo-li Kupujícímu doručeno upozornění dle předchozí věty, odesláním objednávky po nabytí účinnosti změn uvedených v takovém upozornění Kupující souhlasí se změnami těchto Podmínek provedenými Společností v souladu s tímto upozorněním.
  8. Kupující zaplacením ceny za objednané Zboží potvrzuje, že se před zaplacením seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a bude je dodržovat.

 

 • Nepoužíváme žádné textové nebo obrazové informace, které:

 

  1. představují někoho, kdo je nebo se zdá, že nedosahuje zákonné věkové hranice pro pití alkoholu nebo jsou vytvořeny někým, kdo nedosáhl zákonné věkové hranice pro pití.
  2. obsahují osoby zobrazené na obrázcích nebo videích souvisejících s pitím alkoholu, které nejsou nebo nevypadají, starší 18ti let.
  3. podněcují nezletilé ke koupi nebo pití alkoholických nápojů
  4. vzbuzují odvahu, sebevědomí nebo pomáhají překonat individuální nebo sociální problémy
  5. vzbuzují dojem, že konzumace alkoholických nápojů přispívá k jakémukoli úspěchu (například v oblasti osobních vztahů, společenského úspěchu, popularity, práce, sportu nebo naznačuje, že může zvýšit duševní nebo fyzický výkon)
  6. oslavují sílu alkoholu, vyzdvihují relativně vysoký obsah alkoholu nebo omamný účinek nápoje nebo zmiňuje pití alkoholu v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, asociálním, nebezpečným, agresivním nebo násilným chováním.
Nadměrné pití alkoholu Vám může přinést zdravotní problémy, často s fatálním koncem. Pijte s rozumem.
Moët Hennessy

18 UŽ BYLO?

Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let.
Zadejte svůj datum narození.

/
/
Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 2097/10, PSČ 120 00, IČ: 282 01 302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132413. Všechna práva vyhrazena © 2024 Moët Hennessy Czech Republic s.r.o.