Zpracování osobních údajů

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 2097/10, 120 00 Praha 2, IČ 282 01 302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132413, (dále jen „MH CZ”) zpracovává jako správce osobních údajů Vaše osobní údaje, které jste jí poskytl/a v souvislosti se svým nákupem. 

 1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Společnost MH CZ o Vás zpracovává tyto osobní údaje:

  • Vaše identifikační údaje, včetně údajů o Vašem jménu a příjmení, příp. o Vašem identifikačním číslu a daňovém identifikačním číslu;

 

 • Vaše kontaktní údaje, včetně údajů o Vašem telefonním číslu, číslu faxu, e-mailové adrese, poštovní adrese či adrese pro doručení zboží; 
 • platební údaje, včetně údajů o názvu, číslu a majiteli bankovního účtu a bance, která jej vede, příp. údajů pro prověření spolehlivosti plátce; a 
 • údaje o Vašich objednávkách, platbách za objednané zboží a jejich historii.
 • ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost MH CZ zpracovává Vaše osobní údaje 

 

 • za účelem uzavření a plnění smlouvy; 
 • za účelem plnění právních povinností uložených společnosti MH CZ právními předpisy (např. povinností v oblasti účetnictví a daňového práva);
 • za účelem realizace legitimního zájmu společnosti MH CZ nebo třetích osob, zejména jejich zájmu na (i) zajištění propagace produktů a jiných marketingových činností (včetně vytváření personalizovaných nabídek, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na společenské akce), (ii) ověření Vaší platební schopnosti a spolehlivosti, (iii) předcházení a odhalování podvodů a jiného protiprávního jednání, anebo (iv) vymáhání právních nároků společnosti MH CZ a zajištění právní ochrany proti nárokům uplatněným vůči společnosti MH CZ.
 • DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost MH CZ bude Vaše osobní údaje zpracovávat pouze po dobu vyžadovanou nebo povolenou příslušnými právními předpisy, ne však déle než je nezbytné z hlediska jednotlivých účelů, pro které jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Po uplynutí příslušné doby společnost MH CZ vymaže Vaše osobní údaje ze svých systémů a záznamů a/nebo příjme vhodná opatření k jejich anonymizaci, aby na jejich základě nemohla být zjištěna Vaše totožnost.

 

 • PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍM OSOBÁM

 

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti MH CZ, a to v rozsahu nezbytném pro plnění jejich pracovních povinností (např. zaměstnanci oddělení objednávek, účetního či IT oddělení).

Společnost MH CZ může Vaše osobní údaje předávat (i) spřízněným společnostem v rámci skupiny, jejíž je společnost MH CZ součástí (dále jen „Skupina“), (ii) obchodním partnerům, zejména poradcům nebo jiným externím poskytovatelům služeb (např. advokátům, daňovým poradcům, agenturám ověřujícím platební schopnost a spolehlivost, marketingovým agenturám či poskytovatelům služeb v oblasti vedení účetnictví), a (iii) státním úřadům, soudům a obdobným institucím v případech vyžadovaných nebo povolených právními předpisy.

Společnost MH CZ může Vaše osobní údaje předat třetím osobám, které sídlí ve státech mimo Evropskou unii (dále jen „EU“) a mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), které podle Evropské komise neposkytují adekvátní úroveň ochrany osobních údajů a které nevytvořily podmínky pro certifikaci třetích osob v rámci programu EU – USA ochranného štítu. V takovém případě společnost MH CZ zajistí dostatečné záruky pro ochranu osobních údajů dříve, než dojde k jejich předání, a to uzavřením patřičných smluv o předání osobních údajů založených na standardních smluvních doložkách vypracovaných Evropskou komisí. 

 

 • VAŠE PRÁVA

 

Za podmínek stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás společnost MH CZ zpracovává, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost MH CZ provádí za účelem realizace svého legitimního zájmu (např. proti používání Vaší e-mailové adresy k marketingovým účelům). 

Svá práva můžete uplatnit odesláním žádosti e-mailovou adresu společnosti MH CZ mhobjednavky@moethennessy.com nebo jejím odesláním na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů contactdpo@moethennessy.com

Proti zpracování Vašich osobních údajů společností MH CZ můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 • UPOZORNĚNÍ PRO FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

 

V případě, že je kupujícím právnická osoba nebo jiný firemní zákazník, který v souvislosti s nákupem zboží či služeb společnosti MH CZ poskytne společnosti MH CZ osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů svých orgánu (jako osob oprávněných k převzetí doručovaného zboží nebo k realizaci objednávky), poskytne tento kupující společnosti MH CZ pouze ty osobní údaje výše uvedených osob, které jsou nezbytné k provádění činností podle kupní smlouvy, pokud s jejich použitím společností MH CZ pro výše uvedené účely získal kupující v případech požadovaných právními předpisy od těchto osob souhlas, a pokud tyto osoby řádně informoval o podmínkách zpracování jejich osobních údajů společností MH CZ.

 

 • AKTUALIZACE OZNÁMENÍ

 

Společnost MH CZ může v budoucnu přistoupit k aktualizaci tohoto oznámení za účelem reflexe změn ve způsobu, kterým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo za účelem objasnění informací uvedených v tomto oznámení. V případech, kdy je k tomu ze zákona povinna, Vás bude společnost MH CZ informovat o změnách v tomto oznámení anebo o změnách ve způsobu, kterým používá Vaše osobní údaje.

NAPOSLEDY ZMĚNĚNO: 25/05/2018

Nadměrné pití alkoholu Vám může přinést zdravotní problémy, často s fatálním koncem. Pijte s rozumem.
Moët Hennessy

18 UŽ BYLO?

Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let.
Zadejte svůj datum narození.

/
/
Moët Hennessy Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 2097/10, PSČ 120 00, IČ: 282 01 302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132413. Všechna práva vyhrazena © 2024 Moët Hennessy Czech Republic s.r.o.